• Op werkdagen voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
 • Gratis verzending vanaf 40 euro of 4 boeken
 • Alle boeken zijn met zorg gecontroleerd
 • 9.1/10 Op bol.com
 • Klantenservice bereikbaar van 09:00 to 17:00
PRIVACYVERKLARING BOEKENBALIE B.V.
Ingangsdatum: 16 november 2020
Boekenbalie BV (hierna: "ons", "wij" of "onze") beheert de website https://boekenbalie.shop/. Via onze website kunnen bezoekers gebruik maken van onze Online Diensten, waaronder de webshop van Boekenbalie BV.

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw Persoonsgegevens wanneer je onze Online Diensten gebruikt en de keuzes die je hebt met betrekking tot de verwerking van die gegevens door Boekenbalie BV.
Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met jou hebben gesloten, alsmede om onze Online Diensten te leveren en te verbeteren. Wanneer je onze Online Diensten gebruikt, ga je akkoord met de verwerking van jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

DEFINITIES
In deze Privacyverklaring worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Online Diensten: Het gebruik van de online door Boekenbalie BV aangeboden diensten via de website https://boekenbalie.shop, waaronder de in- en verkoop van boeken via de webshop.
 • Gebruiksgegevens:  Automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van onze Online Diensten of van de infrastructuur van de Online Diensten zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).
 • Verwerkings-verantwoordelijke: De natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop Persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers: Onder Gegevensverwerkers verstaan wij elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in naam van Boekenbalie BV. Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Gegevensverwerkers om jouw gegevens te verwerken.
 • Betrokkene: De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Online Diensten en die het onderwerp is van de door ons verwerkte Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
 • Overeenkomst: De (koop)overeenkomst die wij met jou hebben gesloten of die jij door tussenkomst van onze Online Diensten met een derde hebt gesloten.
GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK 
Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om uitvoering te kunnen geven aan Overeenkomsten, alsmede om onze Online Diensten aan jou te kunnen leveren en om onze Online Diensten te verbeteren. 

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze Online Diensten, vragen we jou om aan ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om een account op onze website aan te maken, om contact met je op te kunnen nemen, om uitvoering te geven aan de Overeenkomst of om jou te identificeren. Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen die jouw browser verstuurt wanneer je gebruik maakt van onze Online Diensten of wanneer je toegang krijgt tot de Online Diensten met of via een mobiele apparaat.
Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van jouw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina's die je hebt bezocht op onze Online Diensten, het tijdstip en de datum van jouw bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op die pagina's, het unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.
Wanneer je toegang krijgt tot onze Online Diensten met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat je gebruikt, de unieke ID van jouw mobiele apparaat, het IP-adres van jouw mobiele apparaat, het besturingssysteem van jouw mobiele apparaat, de mobiele internetbrowser die je gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

GEBRUIK VAN GEGEVENS 
Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:
 • om uitvoering te geven aan de Overeenkomst
 • om contact met je op te nemen
 • om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Online Diensten te verbeteren
 • om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen
 • om je nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over onze dienstverlening die gelijkaardig zijn aan waar je in het verleden al gebruik van hebt gemaakt of waar je informatie over hebt gevraagd, tenzij je hebt aangegeven dat je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kunnen wij de door jou aan ons verstrekte informatiegebruiken voor het versturen van onze eigen nieuwsbrief of andere marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een e-mail met aanbiedingen die aansluiten bij de producten of diensten die je eerder al eens bij ons hebt afgenomen. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER DE ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)
Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis voor de verzameling en het gebruik van de Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken omdat:
 • Wij een Overeenkomst met je hebben gesloten
 • Jij ons daartoe toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door jouw rechten
 • In naleving van de wet
BEWAREN VAN GEGEVENS
Wij bewaren jouw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in Privacyverklaring. Wij bewaren en gebruiken jouw Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we jouw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleid toe te passen.

Boekenbalie BV bewaart jouw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden geanonimiseerd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens niet anoniem op te slaan.

Daarnaast hanteren wij de volgende specifieke bewaartermijnen:
 • Geregistreerde klanten met een (gast)account zonder orders : 1 maand
 • (gast)Klant met bestellingen : Op 1 juli: anonimiseren voorgaande kalenderjaar, zodat we nog facturen van het voorgaande boekjaar kunnen genereren. 
 • Geregistreerde klanten (met bestellingen) : Op 1 januari: anonimiseren na 3 jaar inactiviteit. 

OVERDRACHT VAN GEGEVENS
Jouw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van jouw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in jouw rechtsgebied.
Let erop dat, als jij je buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt en jij aan ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar de EER en ze daar verwerken. Jouw instemming met deze Privacyverklaring gevolgd door jouw indiening van Persoonsgegevens geven aan dat je akkoord gaat met die overdracht.
Boekenbalie BV zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt en dat jouw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van jouw gegevens en andere Persoonsgegevens.

OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS
Zakelijke transactie
Als Boekenbalie BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa kunnen jouw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen je op de hoogte brengen vóór jouw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp worden van een andere Privacyverklaring.

Openbaarmaking voor wetshandhavingsdoeleinden
In bepaalde omstandigheden kan Boekenbalie BV verplicht worden jouw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk wordt verplicht of op verzoek van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten
Boekenbalie BV kan jouw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Boekenbalie BV te beschermen en te verdedigen 
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Online Diensten 
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Online Diensten of het publiek te beschermen 
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid 

Veiligheid van gegevens
De veiligheid van jouw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening Persoonsgegevens (AVG)
Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Boekenbalie BV streeft er naar redelijke maatregelen te nemen om je de mogelijkheid te bieden het gebruik van jouw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.
Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij van jou verwerken en als je wenst dat bepaalde Persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen kun je daartoe contact met ons opnemen.
Je hebt in ieder geval de volgende wettelijke rechten op het gebied van gegevensbescherming:
 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Waar mogelijk heb je toegang tot jouw Persoonsgegevens en kun je ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in jouw accountinstellingen aanvragen. Als je deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kun je contact opnemen met ons om je te helpen.
 • Het recht op correctie. Je hebt het recht jouw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens. 
 • Het recht op beperking. Je hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens beperken. 
 • Het recht op gegevensportabiliteit. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van jou verwerken in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat. 
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken waar Boekenbalie BV jouw Persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming. 
Denk eraan dat wij je kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke verzoeken.
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dienstverleners
Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Online Diensten te vereenvoudigen, om een dienst of product te leveren, om werkzaamheden uit te voeren in het kader van onze Online Diensten, het verwerken van jouw Persoonsgegevens of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Online Diensten worden gebruikt.
Deze externe partijen hebben enkel toegang tot jouw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

 • Shopsunited : Het verwerken van een bestelling; Het verzenden van een bestelling; 
 • Shopware hosting : Het verwerken van een bestelling; 
 • Heroku : Het verwerken van een bestelling; 
 • Gsuit : Het verwerken van een bestelling; Het versturen van e-mail; 
 • Mandrill : Het verwerken van een bestelling; Het versturen van e-mail; 
 • Hiver : Het verwerken van een bestelling; Het versturen van e-mail; 
 • DHL : Het verwerken van een bestelling; Het versturen van producten; 
 • PostNL : Het verwerken van een bestelling; Het versturen van producten; 
 • Netrom : Het onderhouden van onze database en system backend; 
 • H1 : Het onderhouden van onze webshop; 
Links naar andere sites
Binnen onze Online Diensten tref je mogelijk koppelingen aan naar diensten van derden, waaronder zogenaamde ‘social media’-buttons. Als je klikt op een link of social media-button van een externe partij word je naar de site van die externe partij gebracht. Door gebruik te maken van deze links en social media-buttons van derden, verstrek je mogelijk Persoonsgegevens aan deze derden. Wij hebben geen invloed op en zijn derhalve ook niet verantwoordelijk voor de mate en de wijze waarop deze derden jouw Persoonsgegevens verwerken. Op de verwerking van jouw Persoonsgegevens door derden zijn is het privacybeleid van de betreffende derde van toepassing. We raden je daarom aan om – voor gebruik van de diensten van derden – het betreffende privacybeleid zorgvuldig door te nemen. 
Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid
Wij kunnen onze Privacyverklaring op ieder gewenst moment bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring te publiceren op deze pagina.
Wij zullen je op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Online Diensten voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de "Ingangsdatum" bijwerken die vermeld staat bovenaan in deze Privacyverklaring.

Contact opnemen
Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of jouw rechten op grond van artikel 9 wenst uit te oefenen kun je contact opnemen met ons via e-mail: klantenservice@boekenbalie.nl of telefonisch: +31 (0) 85 – 13 02 932 of per schrijvende post: Boekenbalie BV, Vlaardingweg 62, 3044 CK Rotterdam, Nederland.